arrowหน้าหลัก
ทะเบียนกกตร.สภ.องค์พระ PDF พิมพ์ ส่งเมล

ทะเบียนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรองค์พระ

 

7

(1)  1. ชื่อ    นาย อุดม                              ชื่อสกุล    ไหลสงวนงาม

       2.อาชีพ    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น     ตำแหน่ง  นายก อบต.องค์พระ                                    

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  350        หมู่ที่  1     ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์  

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  086 7510 930

       4.การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี

       5.ตำแหน่ง       ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการจากการเลือก)

sdc15083.jpg - 37.96 KB

(2)  1. ชื่อ    พ.ต.ท.ธนากร                      ชื่อสกุล    สุวรรณศรี

       2.อาชีพ    รับข้าราชการ                   ตำแหน่ง  สวญ.สภ.องค์พระ                                   

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่   427       หมู่ที่  8  ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์  

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  083 0426 109

       4.การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี

       5.ตำแหน่ง      รองประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

        2 028.jpg - 6.09 KB

(3)  1.ชื่อ    นาย มนตรี                           ชื่อสกุล    พงษ์เผือก

       2.อาชีพ    รับข้าราชการ          ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  1/2  หมู่ที่  5  ตำบลหนองมะค่าโมง   อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์                                          

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  085 489 0568

       4.การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี

       5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการโดยตำแหน่ง)

1 019.jpg - 4.74 KB

(4)  1. ชื่อ    พ.ต.ท.สมบัติ                       ชื่อสกุล    สุวรรณประทีป

       2.อาชีพ    รับข้าราชการ                   ตำแหน่ง  สว.สส.สภ.องค์พระ

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  90/125 หมู่ที่ 4      ตำบลหอมเกร็ด  อำเภอสามพราน

          จังหวัด  นครปฐม   รหัสไปรษณีย์   7   โทรศัพท์  

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  089 8301 444

       4.การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี

       5.ตำแหน่ง         คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการโดยตำแหน่ง)

           2 011.jpg - 7.14 KB                                    

(5)  1. ชื่อ    พ.ต.ท.สมปอง                      ชื่อสกุล    เกลียวสัมพันธ์ใจ

       2.อาชีพ    รับราชการ                        ตำแหน่ง  พงส.(สบ.2) สภ.องค์พระ

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 152/9       หมู่ที่  6    ตำบล ห้วยจระเข้ อำเภอ เมือง

          จังหวัด   นครปฐม  รหัสไปรษณีย์      โทรศัพท์ 

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  081 1932 159

       4.การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี

       5.ตำแหน่ง    คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการโดยตำแหน่ง)

1 020.jpg - 4.32 KB

(6)  1. ชื่อ    ร.ต.อ.รัชพล                    ชื่อสกุล    กิตติ์ธภาชิน

       2.อาชีพ    รับราชการ                  ตำแหน่ง  สวป.สภ.องค์พระ

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  427  หมู่ที่  8     ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์    081 773 8899

       4.การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี

       5.ตำแหน่ง      เลขานุการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการโดยตำแหน่ง) 

        1 003.jpg - 17.21 KB

(7)  1. ชื่อ    ร.ต.ต.สมพร                       ชื่อสกุล    ใจกล้า                         

       2.อาชีพ    ข้าราชการบำนาญ         ตำแหน่ง      -

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  292/2   หมู่ที่  7     ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  089 5127 746

       4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

       5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการจากการคัดเลือก)

2 029.jpg - 16.65 KB

(8)  1. ชื่อ    นาย พุฒ                             ชื่อสกุล    กาฬภักดี

       2.อาชีพ    เกษตรกร                       ตำแหน่ง        -

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  397    หมู่ที่  7     ตำบลวังยาว    อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  087 07332 815

       4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

       5.ตำแหน่ง     คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการจากการคัดเลือก)

1 012.jpg - 14.63 KB

(9)  1. ชื่อ    นาย ไพฑูรย์                              ชื่อสกุล    รามจุล

       2.อาชีพ    เกษตรกรรม                           ตำแหน่ง    -                                    

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่   99               หมู่ที่  1     ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  089 5465 999

       4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

       5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการคัดเลือก)

1 005.jpg - 17.54 KB

(10) 1. ชื่อ    นาย  หอมหวล                     ชื่อสกุล    แก้วจันทร์

       2.อาชีพ    เกษตรกรรม                     ตำแหน่ง        -                                   

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  21           หมู่ที่  6     ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  087 1666 011

       4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

       5.ตำแหน่ง  คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการคัดเลือก)  

        1 015.jpg - 20.50 KB

(11)  1. ชื่อ    นาย สง่า                             ชื่อสกุล    บาลนคร

        2.อาชีพ    ค้าขาย                             ตำแหน่ง       -                                                    

        3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  217        หมู่ที่  3     ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  084 7672 403

        4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

        5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการเลือก)

1 014.jpg - 17.95 KB

(12)  1. ชื่อ    นาย สมโภช                       ชื่อสกุล    ปานดอน

        2.อาชีพ    เกษตรกรรม                    ตำแหน่ง       -                                   

        3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  148      หมู่ที่  3   ตำบลวังยาว   อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์                                         

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  083 6948 136

        4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

        5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการมาจากการเลือก)

1 011.jpg - 17.05 KB

(13)  1. ชื่อ    นาย ประจักษ์                     ชื่อสกุล    พิมพขันธ์

        2.อาชีพ    เกษตรกรรม                     ตำแหน่ง        -                                

        3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  481        หมู่ที่  8     ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง                             

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์                                         

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  089 2090 791

        4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

        5.ตำแหน่ง    คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการเลือก) 

   

1 007.jpg - 17.76 KB

(14)  1. ชื่อ    นาย สมมุติ                         ชื่อสกุล    จันสิงคำ

        2.อาชีพ    รับราชการ                      ตำแหน่ง  ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาว                                   

        3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  210       หมู่ที่ 1 ตำบลองค์พระ   อำเภอด่านช้าง        

           จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   72180  โทรศัพท์

       โทรสาร  -      Email  -        โทรศัพท์  089 8301 444

        4.การศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท

        5.ตำแหน่ง   คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการโดยการคัดเลือก)

        5.jpg - 27.73 KB

(15)  1. ชื่อ    ด.ต.บรรจบ                         ชื่อสกุล    บุญเกิด

        2.อาชีพ    รับข้าราชการ                    ตำแหน่ง  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องค์พระ                                                     

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่     43        หมู่ที่   2     ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  081 1926 891

       4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

       5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการคัดเลือก)

blll.jpg - 13.09 KB

(16)  1. ชื่อ ด.ต.มานิต                             ชื่อสกุล    มีถาวร

        2.อาชีพ    รับข้าราชการ                   ตำแหน่ง  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องค์พระ                                   

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  284/1     หมู่ที่ 5  ตำบลหนองผักนาก   อำเภอสามชุก                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์ 

         โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  081 9378 619

       4.การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี

       5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการเลือก)

6.jpg - 27.69 KB

(17)  1. ชื่อ    ด.ต.บุญชู                            ชื่อสกุล    สุวรรณเทพ

        2.อาชีพ    รับราชการ                       ตำแหน่ง    ผบ.หมู่ (สส.) สภ.องค์พระ-                                

        3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  8/73 ถ.แสงชูโต  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง                            

          จังหวัดกาญจนบุรี             รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  086 1650 990

        4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

        5.ตำแหน่ง    คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการมาจากการเลือก)

2 009.jpg - 4.95 KB

(18)  1. ชื่อ    ด.ต.ประจวบ                      ชื่อสกุล    จำปาอ่อน

        2.อาชีพ    รับข้าราชการ                   ตำแหน่ง  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องค์พระ                                   

        3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  140/1     หมู่ที่  2      ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์    087 1559 322

        4.การศึกษาสูงสุด   ม.3

        5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการเลือก)

        2 023.jpg - 5.58 KB

(19)  1. ชื่อ    ด.ต.สุนันท์                          ชื่อสกุล    ชนะนาน

        2.อาชีพ    รับข้าราชการ                    ตำแหน่ง  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องค์พระ                                                    

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่   84/8        หมู่ที่  8      ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์   087 8215 643

       4.การศึกษาสูงสุด   ม.6

       5.ตำแหน่ง      ผู้ช่วยเลขานุการ  กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการเลือก)

2 007.jpg - 6.74 KB

(20)  1. ชื่อ  ด.ต.สมควร                         ชื่อสกุล    พูลสวัสดิ์

       2.อาชีพ    รับข้าราชการ                   ตำแหน่ง  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องค์พระ                                   

       3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  28         หมู่ที่ 11      ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่                            

          จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์   62240   โทรศัพท์ 

         โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  086 1619 143

       4.การศึกษาสูงสุด   ม.ศ.5

       5.ตำแหน่ง       ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการเลือก

10.jpg - 23.68 KB

(21)  1. ชื่อ    ส.ต.อ.เศรษฐรัตน์               ชื่อสกุล    ศิริมณีวรรณ

        2.อาชีพ    รับราชการ                       ตำแหน่ง     ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องค์พระ                                 

        3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  427        หมู่ที่  8     ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง                            

          จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72180   โทรศัพท์   

          โทรสาร  -      Email  -      โทรศัพท์  087 1536 414

        4.การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี

        5.ตำแหน่ง    คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ (กรรมการมาจากการเลือก)  

 

1 009.jpg - 19.51 KB

(22)   1.ชื่อ   นาย สมชาย                           ชื่อสกุล    ชาวบ้านกร่าง

          2.อาชีพ   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น     ตำแหน่ง    กำนันตำบลวังยาว

          3.ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 41       หมู่ที่ 2  ตำบลวังยาว   อำเภอด่านช้าง

             จังหวัด  สุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์ 72180

              โทรสาร   -     Email   -      โทรศัพท์   081 1923 159

          4.การศึกษาสูงสุด        ม.3

          5.ตำแหน่ง      คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการโดยการเลือก)

1 013.jpg - 17.42 KB

(23)  1.ชื่อ     นางสุดใจ                             ชื่อสกุล        พลเสน

         2.อาชีพ        รับราชการ                    ตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข 6

         3.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 339/1  หมู่ที่ 8  ตำบลวังยาว   อำเภอด่านช้าง

            จังหวัด  สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ 72180

             โทรสาร   -      Email     -      โทรศัพท์ 087 1583 467

          4.การศึกษาสูงสุด       ปริญญาตรี

          5.ตำแหน่ง     คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.องค์พระ  (กรรมการจากการคัดเลือก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
หน้าหลักประวัติความเป็นมาบุคคลากรแหล่งท่องเที่ยวร้องเรียน แจ้งเบาะแสTop
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
แมมโบลายไทยพัฒนาระบบภาษาไทยโดยฅนไทย | Hosting powered by thaizone.com