arrowหน้าหลัก arrow แหล่งท่องเที่ยว arrow อำเภอ 1 arrow แหล่งท่องเที่ยว 3 - 5 อันดับ
แหล่งท่องเที่ยว 3 - 5 อันดับ PDF พิมพ์ ส่งเมล

แบบรายงานแหล่งท่องเที่ยว 3 -- 5 อันดับ

ตามโครงการพัฒนาสายตรวจชุมชนประจำตำบลเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

สถานีตำรวจ ภูธรตำบลองค์พระ

 

 

 

แบบรายงานแหล่งท่องเที่ยว 3 -- 5 อันดับ

ตามโครงการพัฒนาสายตรวจชุมชนประจำตำบลเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

สถานีตำรวจ ภูธรตำบลองค์พระ

ImageImageImage

1.น้ำตกตะเพินคี่                                        2. ป่าสนสองใบ             3.อุทยานแห่งชาติพุเตย

แหล่งท่องเที่ยวที่ 1 น้ำตกตะเพินคี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธรรมชาติ น้ำใหลลงมาเป็นชั้นๆตามโขดหินที่มีตะไคร่น้ำเกาะลงมายังแอ่งน้ำวงกลมเหมือนอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถลงเล่นและอาบน้ำได้ทางเดินลงน้ำตกประมาณ 500 เมตร สามารถพบพืชพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ด กล้วยไม้ หวายและพืชสมุนไพรมากมาย มีความสำคัญคือเป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก ฤดูที่น่าท่องเที่ยวคือปลายฤดูฝนต่อเนื่องไปถึงช่วงฤดูหนาว น้ำตกตะเพินคี่อยู่ในพื้นที่ของบ้านตะเพินคี่หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่งท่องเที่ยวที่ 2 ป่าสนสองใบเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งเป็นป่าสนเขาขึ้นอยู่บนยอดเขาพุเตยที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 763 เมตรเท่านั้นมีต้นสนประมาณ 1,300 ต้น ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติเชื่อว่าครั้งก่อน พื้นที่แถบนี้จะเป็นป่าสนแต่จากการเคลื่นที่ของแผ่นเปลือกโลกและการบุกรุทำลายป่าทำให้ต้นสนหมดไปเหลืออยู่เพียงกลุ่มเดียวเป็นป่าสนเขาที่อยู่ต่ำสุดในประเทศไทยและเป็น " รุ่นสุดท้าย " ฤดูที่น่าท่องเที่ยวคือปลายฤดูฝนต่อเนื่องไปถึงช่วงฤดูหนาว ป่าสนสองใบอยู่ในพื้นที่ของบ้านม่วงแปร หมู่ 9 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีแหล่งท่องเที่ยวที่ 3

ป่าสนสองใบเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งเป็นป่าสนเขาขึ้นอยู่บนยอดเขาพุเตยที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 763 เมตรเท่านั้นมีต้นสนประมาณ 1,300 ต้น ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติเชื่อว่าครั้งก่อน พื้นที่แถบนี้จะเป็นป่าสนแต่จากการเคลื่นที่ของแผ่นเปลือกโลกและการบุกรุทำลายป่าทำให้ต้นสนหมดไปเหลืออยู่เพียงกลุ่มเดียวเป็นป่าสนเขาที่อยู่ต่ำสุดในประเทศไทยและเป็น " รุ่นสุดท้าย " ฤดูที่น่าท่องเที่ยวคือปลายฤดูฝนต่อเนื่องไปถึงช่วงฤดูหนาว ป่าสนสองใบอยู่ในพื้นที่ของบ้านม่วงแปร หมู่ 9 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีแหล่งท่องเที่ยวที่ 3 อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นการรวมพื้นที่ป่าซึ่งเดิมเป็นวนอุทยานพุเตย วนอุทยานพุกระทิงและวนอุทยานเตรียมการตะเพินคี่และป่าไม้ข้างเคียง ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

< ก่อนหน้า
หน้าหลักประวัติความเป็นมาบุคคลากรแหล่งท่องเที่ยวร้องเรียน แจ้งเบาะแสTop
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
แมมโบลายไทยพัฒนาระบบภาษาไทยโดยฅนไทย | Hosting powered by thaizone.com